دانه قهوه سوماترا

توزیع با کیفیت دانه قهوه سوماترا

در دنیا انواع قهوه ها وجود دارد که هر کدام بصورت خاص مشتریان زیادی دارد. که منطقه سوماترا یکی از شهرهای کشت کننده کشور اندونزی به شمار می رود این منطقه در غربی ترین بخش اندونزی به شمار می رود قهوه منقطه سوماترا در جهان به عنوان قهوه خیس و یا نیمه شسته معروف هستند قهوه منطقه سوماترا پس از آنکه غلاف قرمز رنگ میوه قهوه خیس می شود به وسیله دستگاه جدا می شود پوسته این نوع قهوه لزجی به دورشان به همان حالت است تا این پوسته زدوده شود. این قهوه دارای مزه های شکلاتی و شیرین می باشد.