قهوه کنیا

صادرات دان قهوه کشور کنیا

کشت قهوه کشورکنیا در سال های اخیر قدمت زیادی دارد و همین مسئله باعث کشت بسیار زیاد و صادرات این محصول به برخی از منطقه شده است.
کشت فراوان و صنعتی قهوه در کشور کنیا درسال های دور شروع شد و در سال 1933 فروش این منطقه همگانی و تصویب شد که از نتیجه تاسیس انجمن قهوه کنیا و واگذاری قهوه تولیدی به خود کنیایی ها بود.
بعد از گذشت یک سال سیستم مزایده قهوه کنیا شروع شد و تا به امروز نیز انجام می شود.
در سال 1963 بخش تحقیق و توسعه صنعت قهوه کنیابسیار فعال شد و جز بهترین ها در سراسر دنیا محسوب گردید و انجمن نقش بسیار مهمی در آموزش کشاورزان و با کیفیت بودن قهوه این کشور بسیار داشت.